Витяг з правил прийому

ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

ХI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України

 

  1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»«Про закордонних українців»«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271«Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністра­тивно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136«Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
  2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які прибувають в Україну з метою навчання, можуть здобувати вищу освіту в Київському славістичному університеті за кошти фізичних та юридичних осіб за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями), зазначеними в пункті 6 розділу І цих Правил.
  3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра здійсню­ється Київським славістичним універ­ситетом до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно).
  4. Для вступу до Київського славістичного університету іноземець особисто по­дає до Приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвід­чені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною устано­вою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступника/студента Київського славістичного університету.

  1. Київський славістичний університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загально­освітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

  1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Київського славістичного університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

Період навчання іноземних студентів в Київському славістичному університеті визначається окремим наказом керівника (ректора) відповідно до тривалості освітньої програми та включає в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та/або здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

Оплата освітніх послуг, що надаються університетом іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами).

Іноземець, який навчається в Київському славістичному університеті, отримує в установленому законодавством порядку посвідку на тимчасове проживання на період навчання.

Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України,  на підставі наказу навчального закладу.

  1. Прийом іноземців на навчання за програмою підготовчого відділення з вивчення державної мови або мови навчання проводиться упродовж року за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

Підставою для зарахування іноземців на підготовче відділення є рішення Приймальної комісії, прийняте за результатами вивчення нею документів, поданих згідно з пунктом 4 цього розділу.

Навчання на підготовчому відділені Київського славістичного універ­ситету здійснюється за договором, укладеним іноземцем з університетом. Форма навчання денна.

Після успішного завершення навчання на підготовчому відділенні іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства встановленого зразка.

  1. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані нав­чаль­ними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень навчальний заклад відраховує такого іноземця.

  1. Вимоги Київського славістичного університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зара­ху­вання оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету.
  2. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Київського славістичного університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.