Київський Славістичний Університет

Кафедра філології

Склад кафедри
Завідувач кафедри – Коновалова Т. І., кандидат філологічних наук
Нагорна Наталія Мефодіївна, кандидат філологічних наук, доцент
Закупра Жаннета Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент
Чайка-Лукович Ілона Сергіївна, старший викладач
Собора Юлія Борисівна, викладач
Воробей Оксана Михайлівна, викладач
Сушніцька Надія Василівна, старший викладач
Бруцька Віра Станіславівна, старший викладач
Мазуренко Тетяна Юріївна, старший викладач
Марусяк Валентина Василівна, старший викладач
Мацела Ольга Олександрівна, викладач
Мільчук Інна Олександрівна, доцент КСУ
Нікіфорова Анна Валеріївна, старший викладач
Пономаренко Галина Миколаївна, старший викладач
Христюк Світлана Борисівна, кандидат історичних наук
Черцова Оксана Валеріївна, кандидат політичних наук

Кафедра філології функціонує з часів заснування Київського славістичного університету. Переважна більшість її викладачів є багаторічними співробітниками університету, які безпосередньо брали активну участь у створенні та розбудові цього навчального закладу.
Кафедра філології є випусковою для фахівців зі спеціальності “Мова і література (англійська, німецька, російська, українська, чеська, польська, болгарська, новогрецька)”, а також забезпечує навчальний процес в плані викладання іноземної мови на спеціальностях:
• “Слов’янська філологія” (англійська та німецька мови),
• “Туризм” (англійська та німецька мови за професійним спрямуванням),
• “Журналістика” (англійська та німецька мови за професійним спрямуванням),
• “Міжнародні відносини” (англійська та німецька мови за професійним спрямуванням, теорія і практика перекладу на базі англійської та німецької мов, практикум перекладу на базі англійської та німецької мов).
Слід зазначити, що випускники магістратури за спеціальністю “Міжнародні відносини” отримують додаткову кваліфікацію “перекладач”.
Студенти філологічних спеціальностей також вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Студенти спеціальності «Мова та література (англійська, німецька, грецька)» вивчають одну зі слов’янських мов за вибором. Слов’янські мови також викладаються у студентів спеціальностей «Міжнародні відносини» й «Туризм».
Кафедра філології повністю забезпечує викладання, зокрема іноземною мовою, нормативних дисциплін філологічних спеціальностей, таких як:
Практичний курс англійської, німецької, новогрецької, польської, чеської, болгарської мови;
Вступ до іноземної (слов’янської) філології;
Лексикологія іноземної мови (англійської / німецької / новогрецької / польської / чеської / болгарської);
Теоретична граматика іноземної мови (англійської / німецької / новогрецької / польської / чеської / болгарської);
Теоретична фонетика іноземної мови (англійської / німецької / новогрецької / польської / чеської / болгарської);
Стилістика іноземної мови (англійської / німецької / новогрецької / польської / чеської / болгарської);
Історія іноземної мови (англійської / німецької новогрецької / польської / чеської / болгарської);
Історія слов’янських, англомовних та німецькомовних країн, зокрема Великої Британії, США, Німеччини, Австрії, Швейцарії та Греції;
Історія літератури Великої Британії, США, Німеччини, Греції, Польщі, Чехії та Болгарії;
Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури.

Кафедра філології також викладає декілька дисциплін самостійного вибору студентів, а саме:
Теорія та практика перекладу;
Ділова іноземна мова;
Аналіз художнього тексту;
Лінгвокраїнознавство;
Жанри та стилі та інші.

Із метою кращого ознайомлення майбутніх фахівців із окремими аспектами актуальної філологічної проблематики й заохочення до наукового пошуку, викладачі кафедри філології пропонують низку спецкурсів і спецсемінарів самостійного вибору студентів, зокрема:
Лексико-граматичні труднощі перекладу;
Еквівалентність у перекладі;
Переклад безеквівалентних одиниць;
Гарлемський Ренесанс;
Поезія Гарлемського Ренесансу;
Генеза афро-американської літератури;
Використання інноваційних технологій у викладанні англійської мови;
Порівняльний синтаксис грецької й української мов;
Омонімія у слов’янських мовах;
Сучасна грецька література.
Студенти-філологи проходять поглиблений курс історії зарубіжної літератури від античних часів до сьогодення, а також вивчають українську літературу.

Кафедра щороку урізноманітнює та збагачує бази практик, серед яких загальноосвітні навчальні заклади, курси іноземних мов, приватні підприємства, посольства.
Кафедра філології підтримує творчі зв’язки з провідними вищими навчальними закладами України, Росії, Чехії, Польщі, Сербії та Греції на рівні обміну студентами, навчальною та методичною літературою тощо. Студенти-елліністи можуть стажуватися за програмами «ФІЄСПА», «ЯСОН» в університетах Греції. Студенти-богемісти мають можливість включеного навчання у Плзенському університеті (Чехія), а полоністи в Опольському університеті (Польща). Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію на кафедрах провідних вузів України, Польщі, Греції тощо. Щорічно російську мову як іноземну на кафедрі вивчають студенти з Польщі, Хорватії, Чехії та інших країн.
Кафедра філології неодноразово організовувала для студентів різних спеціальностей короткотермінові тури до Західної Європи з метою опрацювання засвоєних навичок спілкування в умовах іншомовного середовища.
Випускники спеціальності “Мова і література (англійська, німецька, російська, українська, новогрецька, польська, чеська, болгарська)” здобувають кваліфікацію “філолог, викладач мови і літератури (англійської, німецької, російської, української, новогрецької, польської, чеської, болгарської)” та можуть викладати відповідні мови й літератури в навчальних закладах різного рівня, як приватних, так і державних, працювати перекладачами, асистентами, редакторами, літературними консультантами. Випускники спеціальності “Міжнародні відносини”, за умови здобуття кваліфікації “перекладач”, можуть, окрім іншого, працювати на посаді перекладача.
Викладачі кафедри регулярно проходять стажування в інших вищих навчальних закладах України, а також за кордоном. Київський славістичний університет, у свою чергу, неодноразово запрошував викладачів іноземних вищих навчальних закладів, зокрема з Великої Британії, США, Швеції, Чехії, Словаччини, Польщі та Болгарії. Так, лекції студентам Київського славістичного університету з лінгвокраїнознавства читав англійський професор Рой Вільямс.
Кафедра філології працює над спільними науковими темами, які відображають специфіку Київського славістичного університету: “Україна і слов’янський світ. Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів при вивченні іноземних мов” та “Дослідження граматичних явищ іноземних мов в порівняльному аспекті”. Члени кафедри регулярно беруть участь у різних семінарах і наукових конференціях, мають низку наукових публікацій.
Кафедра також керує науковою роботою студентів-філологів, результати якої висвітлюються на щорічній студентській науковій конференції Київського славістичного університету.
Щорічно кафедрою проводиться Всеукраїнська наукова студентська конференція «Від духовних джерел Візантії до сучасної України», в якій беруть участь, крім студентів КСУ та інших вузів Києва, студенти та аспіранти із Маріуполя, Сімферополя, Одеси, Львова. Доповіді друкуються в наукових збірниках КСУ.
Кілька років тому університет започаткував проведення Міжнародних славістичних олімпіад школярів, у яких беруть участь учні шкіл, коледжів, гімназій України та інших слов’янських країн, зокрема Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччини, Росії, Білорусі. У VIІІ Міжнародній славістичній олімпіаді школярів, що була проведена в березні 2015 р., взяли участь близько 200 конкурсантів.
Кафедра філології щиро запрошує усіх бажаючих стати фахівцем із слов’янської, романо-германської та новогрецької філології в демократичній атмосфері сучасного вищого навчального закладу й долучитися до лав Київського славістичного університету.

YOUR WORLD IS AS BIG AS YOU MAKE IT!
Georgia Douglas Johnson