Київський Славістичний Університет

Про університет

Київський славістичний університет – вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації, член Європейської асоціації університетів.
Заснований у листопаді 1993 року в Національній академії наук України як “Київський інститут «Слов’янський університет»”, протягом 20 років продовжує традиції вивчення слов’янської історії, культури, мов, міжнародних відносин, економіки. Висока ідея науки і освіти у розвитку славістики в Україні завжди була і є головним завданням для викладачів нашого університету.
За час його існування, завдяки плідній співпраці з інститутами Національної академії наук України, АПН України університет став науково-навчальним комплексом. За рейтингом кафедри ЮНЕСКО наш університет був визнаний класичним.
Головним стрижнем побудови взаємин між викладачами та студентами є принципи демократичних, відносин, які дають змогу з оптимізмом дивитися в майбутнє. І це надає можливості університету підвищувати якість підготовки фахівців та покращувати матеріальну базу.
У розробці ідеї створення навчального закладу взяли активну участь фахівці освіти, науковці, Державні громадські діячі, серед яких: В. Асадчев, А. Бондар, Р. Гаренчар, І. Голубєва, Ю. Зіяьберман, Н. Кравченко, В. Катющенко, Г. Грищенко, Г. Волинка, І. Лубченко, Й. Мігаш, Л. Польовий, І. Ятченко.
Ініціативну групу від самого початку її діяльності актив¬но підтримували в Національній академії наук України.
Важливою віхою стало заснування у жовтні 1992 ро¬ку громадського науково-методичного бюлетеня “Репетитор”, метою якого була популяризація прогресивних ідей освіти.
25 листопада 1993 року Управлінням юстиції у м. Києві була здійснена державна реєстрація нового навчального недержавного закладу, який після ліцензування отримав назву – Київський інститут “Слов’янський університет” (КіСУ).
30 грудня 1993 року вищий навчальний заклад освятив архімандрит Серафим. Першу лек¬цію для слухачів факультету довузівської підготовки та стар¬шокласників київських шкіл прочитав Надзвичайний і Повноважний Посол Словаччини в Україні Роберт Гаренчар.
Надзвичайно відповідаль¬ним і важливим етапом у ство¬ренні нового вищого навчаль-ного закладу був час підготов¬ки навчальних програм і пла¬нів. Протягом лютого-червня 1994 року над ними працювала спеціальна комісія у складі: ака¬деміка Національної академії наук України Г. Вервеса; профе¬сорів: В. Буткевича, Г. Грищенка, Г. Волинки, Ю. Поліщука, С. Тишка, В. Ярового; доцента В. Кириленка. Консультантами були академіки Національної академії наук України І. Курас, П. Толочко, В. Смолій, М. По¬пович; професор Л. Нагарна. За підсумками роботи комісії Мі¬ністерство освіти і науки Укра¬їни надало навчальному закла¬ду ліцензію на право здійснен¬ня освітньої діяльності.
У вересні 1994 року розпо¬чався навчальний рік. У наступ¬ні місяці відкрилися філії універ¬ситету у Миколаєві та Рівному.
До фундаментальних до¬сліджень університету нале¬жать пам’ятки історії культури слов’ян та духовних цінностей України. У 2000 році на базі Київського славістичного універси¬тету було засновано Український державний славістичний центр Національної академії наук України та Міністерства осві¬ти і науки України. Університет спільно з Центром розробив про¬ект розвитку славістики в Украї¬ні.
В університеті діє аспі¬рантура та докторантура.
Київський славістичний уні¬верситет є засновником та ви¬давцем журналів: “Вісник КСУ”, “Університет” та “Київська ста¬ровина”, який у 1882 році був друкованим органом Київської Старої Громади.
Протягом усіх років існу¬вання відбувається активний процес налагодження ефектив¬них контактів із зарубіжними освітніми і науковими заклада¬ми. Нині серед 17 зарубіжних вузів-партнерів – навчальні зак¬лади Болгарії, Білорусі, Великої Британії, Польщі, Росії, Словач¬чини, Франції, Чехії, Швеції. Зокрема, Російський державний гуманітарний університет, Ягеллонський університет (Краків, Польща), Західночеський уні¬верситет (Пльзень, Чехія), Мін¬ський інститут економіки та управління (Білорусь).
Студенти Київського сла¬вістичного університету що¬річно проходять мовну практи¬ку та стажування у закордон¬них навчальних закладах.
Університет підтримує тіс¬ні наукові контакти з провід¬ними вишами країн Європи, є членом Європейської асоціації міжнародної освіти.
Студенти і викладачі уні¬верситету щорічно 24 травня відкривають на Михайлівській площі біля пам’ятника святій княгині Ользі, апостолу Ан¬дрію Первозванному, святим Кирилу та Мефодію святкуван¬ня Днів слов’янської писемності та культури в Україні.
Вища школа, що ґрунтуєть¬ся на світовому досвіді, збері¬гає вітчизняні традиції, здатна забезпечити розвиток інтелек¬туального потенціалу країни.

Партнери університету: